Jdi na obsah Jdi na menu
 


Používanie klávesových skratiek

Ctrl+N

Vytvoriť nový dokument

Ctrl+O

Otvoriť dokument

Ctrl+C

Skopírovanie do schránky;

Skopíruje označený obrázok v skicári

Ctrl+Z

Späť

Ctrl+Y

Dopredu

Ctrl+B

Tučné písmo

Ctrl+U

Podtrhnuté písmo

Ctrl+I

Kurzíva (šikmé písmo);

Invertovať farby v skicári

Ctrl+A

Vezme do bloku celý dokument

Ctrl+W

Zavrieť dokument;

Roztiahne alebo skosí obrázok v skicári

Ctrl+S

Uložiť dokument

Ctrl+V

Vyloženie objektu zo schránky;

Prilepiť obrázok v skicári

Ctrl+X

Vystrihnutie do schránky;

Vystrihne označený obrázok v skicári

Ctrl+E

Zarovnať odsek na stred

Ctrl+J

Zarovnať odsek do bloku

Ctrl+L

Zarovnať odsek vľavo;

Zobrazí panel farieb v skicári

Ctrl+R

Zarovnať odsek vpravo;

Prevráti alebo otočí obrázok v skicári

Ctrl+P

Tlač dokumentu

Ctrl+K

Vloženie hypertextového odkazu

Ctrl+F

Nájsť text;

Zobrazí celú obrazovku v skicári

Ctrl+H

Nahradiť text

Ctrl+F1

Zobraziť pracovnú tablu

Ctrl+1

Horný index;

Formát bunky v Exceli

Ctrl+2

Riadkovanie 2

Ctrl+5

Riadkovanie 1,5

Ctrl+G

Prejsť na stránku

Alt+S

Rozbalí sa súbor

Alt+L

Ponuka vložiť

Ctrl+Alt+V

Vloženie @

Alt+Ctrl+Home

Prechádzanie dokumentu

Ctrl+F6

Prepína medzi sebou spustené okná

F1

Zobrazenie pomocníka

F2

Prepísať bunku v Exceli

F3

Nájsť ďalšie

F5

Hľadať a nahradiť

F7

Pravopis a gramatika

F10+Enter

Ukáže sa celé menu

Shift+šipky

Označovanie bloku

Ctrl+T

Zobraziť panel s nástrojmi v skicári

Esc

Zrušenie prevádzanej akcie

Alt+Ctrl+S

Rozdelenie okna otvoreného dokumentu

Alt+Shift+C

Zrušenie rozdelenia okna otvoreného dokumentu

Alt+Shift

Prepínanie medzi anglickou a slovenskou abecedou

Ctrl+Shift+N

Vymazať obrázok v skicári

Alt+Ctrl+Y

Opakované hľadanie rovnakého výrazu

Delete

Vymazanie znaku za kurzorom

BackSpace

Vymaže znak pred kurzorom

Alt+Ctrl+P

Režim zobrazenia rozloženia pri tlači

Alt+Ctrl+O

Režim zobrazenia osnovy

Alt+Ctrl+N

Režim normálneho zobrazenia

Ctrl+=

Ctrl+%

Použiť dolný index

Ctrl+Shift++

Použiť horný index

Alt+Ctrl+Z

Späť z prechodu na stránku

Alt+Ctrl+I

Prepínanie medzi náhľadom a pôvodným zobrazením

Alt+Ctrl+M

Vloženie komentára (vhodné pre korektory)

Alt+Tab

Prepínanie medzi okienkami

Ctrl+Shift+E

Sledovanie zmien

Ctrl+Shift+mezerník

Vloženie pevnej medzery

Ctrl+Shift+Home

Označenie textu od začiatku po kurzor

Ctrl+Shift+End

Označenie textu od kurzora po koniec

Ctrl+medzerník

Prepne štýl na normálny

Alt+F4

Skončiť

Alt+F4+Enter

Vypnutie počítača

O jeden znak vpravo

O jeden znak vľavo

Ctrl+šipka vpravo

O jedno slovo vpravo

Ctrl+

O jedno slovo vľavo

Ctrl+Shift+šipka vpravo

Zväčšenie veľkosti písma

Ctrl+Page Down

Na začiatok nasledujúcej stránky

Ctrl+Page Up

Na začiatok predchádzajúcej stránky

Ctrl+End

Skok na koniec dokumentu

Ctrl+Home

Skok na začiatok dokumentu

Ctrl+F5

Obnovenie okna po jeho maximalizácii

Ctrl+F10

Maximalizácia alebo obnovenie vybraného okna

Ctrl+F3

Vybratie do zásobníka

Ctrl+Shift+F3

Vloženie obsahu zásobníku do dokumentu

Alt+Shift+R

Kopírovanie záhlavia alebo zápätia v dokumente

Shift+Home

Označenie textu od začiatku riadku po kurzor

Shift+End

Označenie textu od kurzora po koniec riadku

Shift+Enter

Koniec riadku

Shift+F1

Čo je to?

Shift+F5

Nastaví kurzor na miesto predchádzajúcej polohy

Shift+F7

Synonymický slovník

Ctrl+Enter

Koniec stránky

Ctrl+Esc

Štart

Alt+Ctrl+R

Vloženie symbolu registrovanej ochrannej známky

Alt+Ctrl+T

Vloženie symbolu ochrannej známky

F1

Zobrazenie pomocníka

Alt+Ctrl+C

Vloženie symbolu copyright - ©

Enter

V texte nový riadok

Ctrl+Delete

Odstránenie jedného slova vpravo

Insert

Vložiť

Ctrl+Alt+Delete

Mäkký reset

PageDown

Prenesie kurzor celkom na koniec dokumentu

PageUp

Prenesie kurzor celkom na začiatok  dokumentu

Esc

Vráti späť

Home

Vráti na začiatok riadku

End

Vráti na koniec riadku

Shift+ Delete

Celkom zmaže

PrintScreen

Skopíruje celé okienko

Alt+PrintScreen

Skopíruje okienko v okienku

Shift+; 

Píše znak stupňov ...  °C