Jdi na obsah Jdi na menu
 


Excel

  Excel – tabuľkový procesor –program na spracovanie tabuľkových údajov a vytváranie grafov

 ( Nájdeš cez: Štart – Všetky programy – Microsoft Office – Microsoft Office Excel alebo klikni na zelenú  ikonu   

 

1.   Napíš pod seba 12 rôznych mien. a) Usporiadaj ich podľa abecedy od A po Z, potom ich usporiadaj naopak od Z po A.( Postupuj: Daj mená do bloku a klikni na ikonu alebo  alebo Údaje – Zoradiť – Vzostupne alebo Zostupne...), b) Rozdeľ mená do 3 stĺpcov a zarovnaj ich – doľava, doprava a na stred. ( Ikony  , , )

 

2.    Zostroj tabuľku 5 stĺpcov a 10 riadkov. Túto tabuľku aj bunky orámuj rôznymi druhmi farebných čiar. Vnútro buniek vymaľuj rôznymi farbami a vzorkami. ( Postupuj: Celú tabuľku 5 x 10 daj do bloku a orámuj pomocou ikony 

(Orámovanie buniek urobíš cez: Formát – Bunky – Orámovanie... a maľovanie buniek urobíš cez: Formát –Bunky – Vzorky....)

 

3.   Napíš do tabuľky pondelok a pomocou myšky daj pondelok do bloku a systémom chyť a ťahaj doplň ostatné dni. Takýmto istým spôsobom doplň do tabuľky mesiace v roku, čísla od 1 -  30, tu musíš dať do bloku 1 a 2. Ako napíšeš párne čísla alebo násobok určitého čísla?

 

4.   Vytvor tabuľku . Bude obsahovať názov, počet kusov, hmotnosť, hmotnosť druhu. V poslednom riadku bude súčet hmotností všetkých zvierat použi ikonu  . Tabuľku orámuj a každý stĺpec zafarbi inou farbou. Pod tabuľku urči maximálnu (max), minimálnu (min), priemernú (average) hmotnosť zvierat. ( Postupuj: myškou sa postav, kde chceš mať výsledok -  Vložiť – Funkcia –Vybrať kategóriu štatistické - ...)

5.   Vytvor tabuľku rôzneho ovocia a priraď každému cenu za kg. ( Použi ikonu na peniaze ). Namiesto názvu ovocia nakresli obrázok v skicári a vlož do tabuľky alebo si vyhľadaj už hotové obrázky. V predposlednom riadku bude celková suma za ovocie a v poslednom riadku tabuľky bude priemer na 1 kg ovocia. Tabuľku orámuj a vyfarbi.

 

6.   Zostroj tabuľku . Názvy predmetov napíš pod 450 uhlom.  ( Postupuj cez: Formát – Bunky – Zarovnanie...) Rovnaké názvy predmetov napíš rovnakou farbou.

 

7.   Postupne od januára do decembra odovzdali stavbári 115, 120, 200, 220, 170, 150, 201, 160, 230, 194, 185, 130 bytov. Vytvor tabuľku a orámuj ju. Vytvor stĺpcový graf bytovej výstavby za rok 2004. Graf musí mať názov a legendu. ( Postupuj cez : Vložiť – Graf – Stĺpcový... alebo použi ikonu )  Pod tabuľku urči minimum (min) odovzdaných bytov.

 

8.   Vytvor tabuľku o autách v bazáre, v ktorej bude typ auta rok výroby, cena, počet majiteľov, najazdené km, farba, vek auta. Bunky s farbou budú zafarbené rovnako aká je farba auta. Vypočítaj priemerný počet majiteľov na jedno auto.

 

9.   Vytvor jedálny lístok s piatimi jedlami ( nie tabuľku), kde bude názov jedla, počet porcií, cena za 1 porciu a cena spolu. Na spodku jedálneho lístka bude vypočítaná cena za všetky jedlá. Vlož obrázok jedla a celý jedálny lístok orámuj dvojitou červenou čiarou. ( Postupuj cez ikonu orámovanie – Kresliť orámovanie...)

 

10.   Vytvor tabuľku ZOZNAM PRACOVNÍKOV, v ktorej bude poradové číslo od 1 do 6 , meno, priezvisko, rok narodenia, počet detí a plat. Vypočítaj súčet všetkých detí a súčet všetkých platov. Vypočítaj priemer, koľko detí pripadne na jedného pracovníka. Názov ZOZNAM PRACOVNÍKOV napíš do prvého riadku vo vnútri tabuľky. ( Postupuj: Všetky bunky v prvom riadku tabuľky daj do bloku a klikni na ikonu    , alebo cez: Formát – Bunky – Zarovnanie – Zlúčiť bunky...) 

 

11.   Vytvor tabuľku Nábytok, ktorá bude obsahovať Por. č. 1 – 10, názov výrobku ( stôl, stolička, skriňa, polička, gauč ), počet kusov, cena za 1 kus, dátum výroby, firma, akosť ( 1, 2, 3 ) . Z tabuľky vyber filtrovaním všetky stoličky. (Postupuj cez: Údaje – Filter – Automatický filter...) Tabuľku so stoličkami skopíruj a prilep ju vedľa pôvodnej tabuľky.

 

12.   Vytvor tabuľku Zelenina, ktorá bude obsahovať P. č. 1 - 8, názov zeleniny, cenu za 1 kg, množstvo kg, celkovú sumu. V poslednom riadku vypočítaj množstvo všetkej zeleniny a celkovú sumu za všetku zeleninu. Ďalej vypočítaj priemernú cenu za 1 kg zeleniny. Tabuľku orámuj a vyfarbi.

 

13.   Vytvor graf  Výška žiakov Jano 160 cm, Fero 175 cm, Dodo 160 cm, Adam 190 cm, Milan 180 cm,  Kata 160 cm, Dana 175cm, Mira 175 cm, Alena 160 cm. ( Najprv urob tabuľku.) Vyfiltruj žiakov, ktorí majú 160 cm, potom tých čo majú 175 cm. Obidve tabuľky skopíruj a prilep pod pôvodnú tabuľk


Ťažšie úlohy  riešené pomocou Funkcie                                                                                                      

Vzorce vkladáme do riadku, označeného cez: Vložiť - fx Funkcia –kategória  všetky – vybrať funkciu -....           alebo cez ikonu - ďalšie funkcie -...

 

Funkcie:

                 Average aritmetický priemer

                 ABS – absolútna hodnota čísel

                 SUM – spočíta všetky čísla v rozsahu buniek 

                 MIN – najnižšia hodnota z množiny hodnôt

                 MAX – najvyššia hodnota z množiny hodnôt

                 ROMAN – prepíše arabské čísla na rímske

                 ROUND – zaokrúhľovanie čísel

                 POWER – umocňovanie

                 PRODUCT – vynásobí všetky čísla zadané ako argumenty   

                IF – dovoľuje vykonať odlišné operácie pri splnení a nesplnení podmienky  

 

1. Vytvor tabuľku a doplň pomocou vzorcov      

                                   

2. Vytvor „Platový výmer“ – tabuľku, kde bude meno, plat, odmeny, príjem spolu. Tabuľku vyfarbi, ženy modrou a mužov červenou. Vypočítaj spolu plat mužov a žien, odmeny a celkový príjem. Zvlášť vypočítaj príjmy mužov a žien. ( Postupuj: klikni do bunky, kde bude prvý výsledok, potom vlož funkciu sum alebo vpíš  vzorec do riadku , napr.:  =E3+G3 - pre stĺpce, ktoré chceme spočítať. )

 

3. Vytvor tabuľku MHD – počet najazdených km od roku 1995 do roku2005. Tabuľka bude obsahovať Por.č. od 1 – 6, meno šoféra, počet km za jednotlivé roky, km spolu, km za roky 95, 97, 99 a v poslednom stĺpci bude súčet km za roky 97 a 2005.Vposlednom riadku tabuľky vypočítaj najazdené km za jednotlivé roky a spolu za všetky roky.( Postupuj: pre stĺpce, ktoré chceš spočítať použi  vzorec, napr.: =SUM(C5;E5;G5) alebo =C5+E5+G5 )

 

4.   Zapíš dané čísla 3,25;  6,358;  -5,2401;  9,356;  -54,254 pod seba do tabuľky a zaokrúhli postupne na 1 des. miesto, 2 des. miesta a na celé čísla.( Postupuj: Vložiť – Funkcia – ROUND...)

 

5.       Vytvor tabuľku ŠPORTOVCI , v ktorej bude meno, výkon – skok do diaľky v cm, hmotnosť, výška, vek, kvalifikácia. Kvalifikujú sa tí čo skočia viac ako 600 cm. ( Postupuj: pre kvalifikáciu vpíš vzorec, napr.: =IF(B2>600;”kvalifikoval”;”nekvalifikoval”). Pod tabuľku vypočítaj priemer všetkých hodnôt, urči maximum (max) a minimum (min) jednotlivých hodnôt.

 

6.       Čísla +65, +11, -58, 0, -258, +36, -654 napíš pod seba do tabuľky a urči ich absolútne hodnoty      ( Postupuj: Vložiť – Funkcia – ABS...)

 

7.       Vytvor tabuľku Tržba za papiernický tovar. V tabuľke bude Por. č. od 1 do 10, názov tovaru, cena za 1kus, cena za 1kg spolu s DPH, ktoré je 19%, množstvo predaného tovaru, tržba za jednotlivý tovar. V poslednom riadku vypočítaj množstvo predaného tovaru a celkovú tržbu.   ( Postupuj podľa vzorca, napr.: =B13.1,19 )


8.       Vytvor tabuľku TROJBOJ, v ktorej bude Por. č. od 1 do 6, meno, skok do výšky, streľba, hod granátom – výkony budú ohodnotené bodmi od 5 do 20, súčet bodov, postup. Postúpil ten, ktorý mal spolu 45 alebo viac bodov. Postupuj podľa vzorca, napr.: =IF(E24>45;“postúpil“;“nepostúpil“) Vyfiltruj hráčov, ktorí dosiahli viac ako 45 bodov. ( Namiesto postúpil môžeme písať áno, a namiesto nepostúpil nie )